बीमा नामांकन सहायता

Outreach र नामांकन विभाग

 

717-299-6371

स्वास्थ्य बीमा मार्केटप्लेस भनेको तपाईंको बजेटसँग मेल खाने र तपाईंका आवश्यकताहरू पूरा गर्ने स्वास्थ्य कभरेज फेला पार्ने तरिका हो। एउटा आवेदनबाट तपाईंले आफ्ना सबै विकल्पहरू हेर्न र नामांकित गर्न सक्नुहुन्छ।

हाम्रा प्रमाणित परामर्शदाताहरूले तपाईंलाई खाता सिर्जना गर्न, वहनीय बीमाको लागि आवेदन दिन, तपाईंका आवश्यकताहरूमा उत्कृष्ट मेल खाने योजना रोज्न र बीमा योजनामा नामांकन गर्न मद्दत गर्नेछन्।

प्रमाणित आवेदन परामर्शदाताहरूसँगको अपोइन्टमेन्ट निर्धारण गर्ने दुईवटा तरिक छन्:

1.) हाम्रो मुख्य सेडुलिङ नम्बर 717-299-6371 मा फोन गर्नुहोस् र सामाजिक कार्यकर्ता वा आवेदन परामर्शदातासँग अपोइन्टमेन्ट बनाउन छ भन्नुहोस्।

2.) हाम्रा स्थानहरू मध्येको कुनै पनि फ्रन्ट डेस्कमा जानुहोस् र अपोइन्टमेन्टको लागि अनुरोध गर्नुहोस्।

तपाईंले अनलाइन www.Healthcare.gov मा आवेदन दिन वा मार्केटप्लेसलाई 1-800-318-2596 मा फोन गर्न पनि सक्नुहुन्छ।

अनलाइन अनुदान क्याल्कुलेटर

यो अनलाइन अनुदान क्याल्कुलेटरले तपाईंलाई तपाईंको बीमाको लागत कति हुनेछ  भन्ने उपाय दिन मद्दत गर्नेछ। यो क्याल्कुलेटरबाट, तपाईंले अनुदानहरूको लागि आफ्नो योग्यता र स्वास्थ्य बीमामा कति खर्च गर्ने भन्ने कुरा अनुमान प्राप्त गर्न विभिन्न आय स्तर, उमेर तथा परिवारको साइजहरूमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। नामांकन सम्बन्धी प्रश्नहरू भएमा हाम्रो Outreach र नामांकन विभागमा सम्पर्क गर्नुहोस्।

तपाईंका स्वास्थ्य कभरेज विकल्पहरू

तपाईंको आयको आधारमा, तपाईं निम्न कुनै पनि कुराको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छः

Medicaid – Medicaid ले सीमित आय वा असक्षमताहरूसँग लाखौं अमेरिकीहरूलाई कभरेज उपलब्ध गराउँछ। प्रत्येक राज्यका Medicaid सम्बन्धी नियमहरू फरक छन्। तपाईं योग्य हुनुहुन्छ भने तपाईंले Medicaid को लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। वा तपाईं योग्य ठहरिनुहुनेछ वा हुनेछैन भनी फेला पार्न तपाईंले मार्केटप्लेस आवेदन भर्न सक्नुहुन्छ।

बालबालिका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (CHIP) – CHIP ले बालबालिका र कुनै राज्यहरूमा गर्भवती महिला, Medicaid को लागि आयहरू एकदमै उच्च भएको तर निजी बीमा जुटाउन एकदमै कम भएको परिवारहरूमा कभरेज उपलब्ध गराउँछ। तपाईं योग्य हुनुहुन्छ भने फेला पार्न तपाईंले अहिले नै CHIP को लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। वा तपाईं योग्य हुनुहुन्छ वा हुनुहुँदैन भनी फेला पार्न मार्केटप्लेस आवेदन भर्न सक्नुहुन्छ।

मार्केटप्लेस बीमामा कम लागत – तपाईं आफ्नो घरपरिवारको साइज र आयको आधारमा निजी बीममा मासिक प्रिमियम र व्यक्तिगत लागतहरूमा कम लागतको लागि योग्य ठहरिन सक्नुहुन्छ। कम आयहरू भएका केही व्यक्तिले एकदमै सानो प्रिमियम भुक्तान गर्ने समाप्त गर्न सक्नुहुन्छ – वा सबैमा प्रिमियमहरू छैन।

म कम व्यक्तिगत लागतहरूको लागि योग्य ठहरिनेछु?

तपाईंले मार्केटप्लेसबाट कभरेज प्राप्त गर्दा, तपाईंले कटौती, सह-भुक्तानी र सह-बीमामा कम लागतहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ। यो तपाईंको आयमा निर्भर हुनेछ।

स्वास्थ्य बीमा मार्केटप्लेस कभरेज पहिले नै छ?

तपाईंले आझै पनि प्रत्येक वर्ष योजनाहरू तुलना गर्नुपर्छ।

मार्केटप्लेसका योजनाहरू प्रत्येक वर्ष परिवर्तन हुनसक्छन्— लागत र कभरेज जस्ता वस्तुहरू। यदि तपाईं आगामी वर्षका आफ्ना योजनासम्बन्धी परिवर्तनहरूसँग खुशी हुनुभएको छ र तपाईंलाई रिपोर्ट (नयाँ राज्यमा जानुभएको वा आफ्नो आयमा वा घरायसी कुराहरूमा परिवर्तनहरू हुँदा जस्ता) गर्न कुनै पनि जीवन परिवर्तन नभएमा तपाईंले आफ्नो क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको स्वास्थ्य योजनाहरू हेर्नुपर्छ । तपाईंले परिवर्तनबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंले तुलाना नगर्दासम्म तपाईंले कहिल्यै थाहा पाउनुहुन्न।

म Medicaid वा CHIP को लागि योग्य ठहरिन्छु?

तपाईं आय र परिवारको साइजको आधारमा Medicaid को लागि योग्य ठहरिनुहुन्छ। तपाईं योग्य हुनुहुन्छ भने, तपाईंले निःशुल्क वा कम-लागत लाग्ने स्याहार प्राप्त गर्नुहुन्छ र मार्केटप्लेस योजना किन्न आवश्यक हुँदैन।

तपाईंको बालबालिकालाई स्वास्थ्य कभरेज आवश्यक हुन्छ भने, उनीहरू बालबालिका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (CHIP) को लागि योग्य हुनसक्छन्। यदि उनीहरू योग्य ठहरिन्छन् भने, तपाईंले तिनीहरूलाई कभर गर्न मार्केटप्लेस योजना किन्न आवश्यक हुनेछैन।

हाम्रो प्रमाणित आवेदन परामर्शदाताहरूले तपाईंले आवेदन दिने र प्रक्रियामा तपाईंलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरूलाई निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ।

CHIP का आधारभूत कुराहरू

पेन्सिलभानिया CHIP ले Medicaid को लागि योग्य ठहरिन एकदमै उच्च भएका मध्यम खालको आयहरूसँगको परिवारहरूमा बीमा नगरेका बालबालिका समावेश गर्छ। तपाईंको बालबालिका हाल पेन्सिलभानिया CHIP को लागि योग्य ठहरिनुहुन्छ वा ठहरिनुहुन्न भन्ने फेला पार्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईंले मार्केटप्लेस आवेदन भर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको बालबालिका योग्य ठहरिनुहुन्छ वा ठहरिनुहुन्न भन्ने फेला पार्न सक्नुहुन्छ।

CHIP ले के समावेश गर्छ…

CHIP बाट समावेश गरिएको लाभहरू प्रत्येक राज्यमा फरक हुन्छन् तर सबै राज्यहरूले निम्न सहितका गुणस्तरीय कभरेज गर्छन्:

  • नियमित जाँचहरू
  • खोपहरू
  • चिकित्सक भेटहरू
  • निर्देशित औषधिहरू
  • दन्त तथा दृष्टि स्याहार
  • अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग अस्पताल स्याहार
  • प्रयोगशाला र एक्स-रे सेवाहरू
  • आकस्मिक सेवाहरू

CHIP लाई कति लागत लाग्छ:

नियमित “बाल-स्वास्थ्य जाँच” प्रदायक र दन्त भेटहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइन्छ। तर त्यहाँ केही निश्चित सेवाहरूको लागि सह-भुक्तानीहरू हुनसक्छ। कुनै राज्यहरूले कभरेजको लागि मासिक प्रिमियममा शुल्क लिन्छ। तपाईंले भुक्तान गर्नुभएको लागत प्रत्येक राज्यमा फरक हुन्छन्, तर वार्षिक रूपमा आफ्नो परिवारको आयको 5% भन्दा बढी भुक्तान गर्ने अनुरोध गर्न सक्नुहुन्न।

तपाईंका बालबालिकाहरू CHIP को लागि योग्य ठहरिन्छन् वा ठहरिँदैनन् हेर्नुहोस्

CHIP को लागि योग्य ठहरिन प्रत्येक राज्यमा आफ्नै नियमहरू हुन्छन्। तपाईंका बालबालिकाहरू योग्य ठहरिन्छन् वा ठहरिँदैनन् भनी हेर्ने दुई तरिकाहरू छन्:

1.) www.insurekidsnow.gov मा जानुहोस्, वा 1-877-543-7669 मा फोन गर्नुहोस्।

2.) मार्केटप्लेस आवेदन भर्नुहोस्। तपाईंले यो आवेदन पूरा गर्दा, हामीले तपाईंलाई तपाईं वा तपाईंको परिवार कुन कार्यक्रमको लागि योग्य हुनहुन्छ भनी बताउनेछौं। CHIP को लागि कुनै व्यक्ति योग्य देखिनुहुन्छ भने, हामीले CHIP एजेन्सीलाई थाहा दिनेछौं त्यसैले त्यस समयबाट तपाईंको कभरेज सुरु हुनसक्छ।

मेरा बालबालिकाहरू CHIP को लागि योग्य हुन्छन्, तर मैले स्वास्थ्य बीमा मार्केटप्लेस खरिद गरे भने के हुन्छ?

तपाईंका बालबालिकाहरू CHIP को लागि योग्य हुन्छन् भने, उनीहरू मार्केटप्लेस बीमामा कुनै पनि लागतहरूमा विरामको लागि योग्य हुँदैनन्। CHIP बाट आफ्नो बालबालिकालाई कभर गर्न यो थप वहनीय हुन्छ। सम्झनुहोस्, तपाईं र अन्य पारिवारिक सदस्यहरू मार्केटप्लेसमा बचतहरूको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ।

यदि मेरा बालबालिकाहरूले CHIP प्राप्त गर्न सक्छन् तर म Medicaid को लागि योग्य हुन्न भने, मैले कसरी बीमा गर्न सक्छु?

तपाईं मार्केटप्लेसबाट कभरेज प्राप्त गर्न र आफ्नो मासिक प्रिमियम वा व्यक्तिगत लागतहरूमा कम लागतहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुन सक्नुहुन्छ। मार्केटप्लेस आवेदन भर्नुहोस् र हामी निजी बीमा र कुनै पनि लागत बचतहरू सहितका कस्ता कार्यक्रमहरू तपाईं वा तपाईंको परिवार योग्य छन् भन्ने कुराहरू तपाईंलाई बताउनेछौं। केही परिवार सदस्यहरूसँग पहिले नै स्वास्थ्य कभरेज भए तापनि तपाईंले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ।

म बेरोजगार छु भने मेरा स्वास्थ्य कभरेज विकल्पहरू के के हुन्?

यदि तपाईं बेरोजगार हुनुहुन्छ भने, तपाईंको आयको आधारमा Medicaid, बालबालिका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम वा मार्केटप्लेस बीमामा कम लागतहरू को लागि योग्य ठहरिन सक्नुहुन्छ।

तपाईंका विकल्पहरू तपाईंको घरायसी आयमा निर्भर हुन्छन्।

तपाईंको रोजगारको स्थिति नभई तपाईं घरायसी साइज र आयले तपाईं कस्तो स्वास्थ्य कभरेजका विकल्पहरूमा योग्य हुनुहुन्छ र कभरेजको लागि भुक्तानी गरेकोमा तपाईंले कत्तिको मद्दत प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ। तपाईंले मार्केटप्लेस कभरेजको लागि आवेदन दिँदा, तपाईंले आफ्नो हालको आय र त्यस वर्षको लागि अनुमान गरिएको आफ्नो आय रिपोर्ट गर्नुहुनेछ।