दन्त स्याहार

Lancaster Health Center
तपाईंको बिरामी-केन्द्रित चिकित्सा गृह भएकोमा गर्व गर्दछ

Lancaster Health Center लाई हामीले सेवा गर्ने व्यक्तिहरूको मान, रूचि आवश्यकता र रोजाइहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्न समूह-आधारित स्वास्थ्य स्याहार सेवाहरू उपलब्ध गराउने हाम्रो विस्तत प्रयासको कारणले राष्ट्रिय रूपमा बिरामी-केन्द्रित चिकित्सा गृह भनेर पहिचान गरिएको छ। हाम्रा प्रतिबद्ध स्याहार टोलीहरू प्रत्येक बिरामीको अद्वितीय आवश्यकता, संस्कृति, मान र प्राथमिकताहरूलाई बुझ्न र समान गर्न समर्पित भएका छन। हाम्रा प्रदायकहरूको टोलीलाईभेट्नुहोस्।

दन्त चिकित्साको लागि आपतकालीन अवस्थाहरूमा, भविष्यका अपोइन्टमेन्टहरू निर्धारण गर्ने अतिरिक्तमा समान दिन वा अर्को दिनमा अपोइन्टमेन्टहरू उपलब्ध हुन्छ। हाम्रो डुक स्ट्रिट साइट (Duke Street Site)मा दन्त चिकित्सा अपोइन्टमेन्ट निर्धारण गर्नको लागि, कृपया 717-299-6371 डायल गर्नुहोस्। जीवनलाई खतरा भएको आपतकालीन अवस्थामा, कृपया 911 डायल गर्नुहोस्।

दन्त स्याहार

हाम्रा दन्त सेवाहरूमा निम्न समावेश हुन्छन्:

  • परीक्षणहरू
  • एक्स-रेहरू
  • दाँत सफा गर्ने
  • दाँत भर्ने
  • दाँत निकाल्ने

Healthy Smiles कार्यक्रम

हाम्रो Healthy Smiles(हेल्दी स्माइल्स) कार्यक्रम हाम्रा चिकित्सा केन्द्रहरूमा सन्निहित छ र यसले व्यस्त परिवारहरूलाई आफ्ना 5 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूको दन्त भेट आफ्नो चिकित्सा भेटको अवधिमा पूरा गर्न अनुमति दिन्छ। यी भेटहरूमा दन्त परीक्षण, प्रोफाइलेक्सिस (क्लिनिङ) र फ्लोराइड भार्निस समावेश हुन्छन्।

भेटहरू सार्वजनिक स्वास्थ्य दन्त स्वास्थ्य विशेषज्ञद्वारा पूरा गरिन्छ। दन्त बीमा नभएका बिरामीहरू हाम्रो स्लाइडिङ शुल्क छुट कार्यक्रमका लागि योग्य हुन सक्छन्।

Healthy Smiles Program को स्वास्थ्य विज्ञान विशेषज्ञसँग अपोइन्टमेन्ट निर्धारण गर्नका लागि, आफ्नो अर्को चिकित्सा अपोइन्टमेन्टको अवधिमा अनुरोध गर्नुहोस् वा 717-299-6371 मा हाम्रो केन्द्रलाई फोन गर्नुहोस्।