Opòtinite pou karyè

Èske valè pèsonèl ou aliyen ak nou an misyon, vizyon, ak modèl swen?

Si se konsa, rantre nan ekip nou an! Search tout pozisyon ouvè nou ~

Misyon nou an

Nan Sant Sante Lancaster misyon nou se pou reyalize ekite nan swen sante ki resevwa, ranfòse epi ede tout kominote nou an ap monte byen wo.

Vizyon nou

Tout moun gen aksè a swen yo bezwen jwenn epi rete an sante. Chak fanmi, zanmi ak vwazen kontribye totalman nan dinamik kominote nou an.

Modèl nou an nan swen

Nan nenpòt etap lavi nou ofri swen primè, swen dantè, sante konpòtmantal ak sèvis sosyal nan yon relasyon ki resevwa, ranfòse epi li ede kominote nou an transande. Nou kwè nan sante antye. Sa vle di nou adrese ak geri maladi men egalman enpòtan, nou travay nan la sa ki lakòz kòz yo, san sosyal yo ki dwe adrese pou reyalize verite ekite.

Nou se yon Nasyonalman Rekonèt Pasyan-santre Kay Medikal

Sant Sante Lancaster se yon Kay Medikal ki Santre sou Pasyan ki rekonèt nasyonalman paske nou gen yon apwòch enklizif pou bay sèvis swen sante ki reflete kilti, valè ak bezwen moun nou sèvi yo.

Konsèy Administrasyon

Lancaster Health Center se yon 501 (c) 3 Organizationganizasyon Benefis Kominotè ki gen yon Komisyon Konsèy Direktè kominote volontè. 51% nan Komisyon Konsèy nou yo se pasyan nan Lancaster Sant Sante. Rezilta a se yon konbinezon lidè kominotè ki konprann epi anbrase lavi konplèks ak fòs inik, epi ki travay di pou kraze tout baryè pou swen yo.

Sèvis Swen Sante nan 5 Lokasyon Lancaster yo

sèvis nou gen ladan swen primè, swen dantè, sante konpòtmantal, ak sèvis sosyal.

Nou Tarif Pwogram Tarif glisman ofri yon pousantaj rabè oswa frè nominal pou sèvis dantè medikal ak prevantif yo ofri nan sant nou yo ki baze sou revni nan kay la ak gwosè.

Lòt benefis anplwaye enkli:
  • Chwa nan de plan medikal
  • Pwoteksyon dan ak vizyon
  • Depans fleksib / Sante kont epay
  • Anplwayè peye asirans vi
  • 403 (b) ak plan retrèt Roth
  • Peye tan ak jou ferye peye


»Lancaster Health Center se yon Patwon Opòtinite Egal.