COVID-19: Ki jan nou ap pran swen pou kominote nou an

Si ou pa gen yon founisè swen sante prensipal oswa asirans sante, nou isit la pou ou.

Kounye a se moman pou w pran yon ti moman pou w tcheke ak sante w ak sante fanmi ou lè ou planifye vizit swen sante, vizit swivi pou kondisyon medikal kwonik tankou dyabèt ak tansyon wo, byen tcheke pou timoun, ak vaksen.

Pandan ke pi fò nan atansyon nou an ki te konsantre sou COVID-19 sou mwa ki sot pase yo kèk, nou pa te bliye sou sante jeneral ou a - ak pa ni ou ta dwe. Ki se poukisa nou te kòmanse ofri plis swen nan plis fason. Nou planifye vizit nan videyo fas-a-fas, an pèsòn, ak nan telefòn pou swen medikal fanmi, swen dantè, swen sante konpòtmantal, ak sipò travay sosyal.

SWEN MEDIKAL

Nou ofri swen nan videyo fas-a-fas, sou telefòn la, ak nan-moun ki baze sou bezwen sante espesifik:

 • malad ak swen pou fanmi prevantif
 • Sante fanm yo
 • Prenatal swen
 • Asistans pou swen pedyat ak enspeksyon timoun ak vaksinasyon
 • Jesyon maladi kwonik tankou dyabèt ak tansyon wo
 • Jou menm, jou kap vini an, oswa vizit swiv swivi jou pou swen pou fanmi prevantif ak swen kondisyon kwonik kondisyon medikal
 • Tretman Medikaman ki Asiste

Tanpri fè nou konnen si ou gen lafyèv, souf kout, oswa tous. Lòt posib sentòm COVID-19 pou fè atansyon ak fè nou konnen sou frison, souke, doulè nan misk, pèt gou oswa sant, maltèt, oswa gòj fè mal.

Si ou gen yon randevou pou moun ki malad ki pwograme, tanpri vini nan randevou a poukont ou.

SWEN DENTAL

Dantè louvri pou pwosedi ijans, pwosedi ijan, ak swen dantè ki ka anpeche yon ijans / pwosedi ijan, tankou:

 • Ekstraksyon yo
 • Kanal rasin pou soulajman nan doulè
 • Pote ranvwa pou soulajman nan doulè oswa anpeche kanal rasin
 • Re-siman nan kouwòn pou anpeche mouvman dan ki ka lakòz bezwen yon nouvo kouwòn
 • Pwosedi ki nesesè pou obligatwa clearance dan pou kè ak jwè ranplasman operasyon
 • Remak: Nou pa ap bay netwayaj woutin nan moman sa a.

Tanpri fè nou konnen si ou gen lafyèv, souf kout, oswa tous. Lòt posib sentòm COVID-19 pou fè atansyon ak fè nou konnen sou frison, souke, doulè nan misk, pèt gou oswa sant, maltèt, oswa gòj fè mal.

Si ou gen yon randevou pou moun ki pwograme pou swen ijans, tanpri vini pa tèt ou.

Pwogram Dantè Healthy Smiles nou an ap ofri deyò sant Dlo nou an!
Yon vizit souri Sante bay fanmi yo chans pou yo ajoute nan yon vizit dantè pou pitit yo ki gen laj 5 ak anba pandan yon vizit medikal. Vizit rapid, konfòtab ak entèaktif sa yo gen ladan yon tès deteksyon, netwayaj, ak vèni fliyò ak yon Hygienist Sante Dantè Piblik. Rele 717-299-6371 pou pran randevou pou yon vizit Smiles Healthy oswa gout pa tant deyò si ou gen yon randevou medikal fanmi nan Sant Dlo nou an.

Peye pou yon maryaj COVID-19 ak egzamen an

 • Yon Founisè Sant Sante Lancaster pral tcheke sentòm ou yo pandan yon randevou epi si yo mande yon tès COVID-19 pou ou pran, pri randevou a ak tès COVID-19 la pral kouvri 100% nan asirans sante ou.
 • Si ou pa fè sa gen asirans sante, ou pa pral gen pou peye pou pri a nan randevou a ak tès la COVID-19.

ORÈ pou SWEN

Nou louvri Lendi - Vandredi, 8 am - 5 pm, e kounye a yo ajoute èdtan aswè ki pral diferan nan chak sant. Mande enfòmasyon sou èdtan aswè nou an lè ou rele pou pran yon randevou.

LOPASYON OPEN yo

Nou genyen tanporèman fèmen kote Bright Side nou an.

Tanpri rele 717-299-6371 pran randevou pou yon moun nan yon lòt kote oswa pran yon randevou nan videyo fas-a-fas oswa nan telefòn avèk yon founisè pandan wap rete lakay ou.

Louvri kote Lancaster yo enkli:
> 625 S. Duke Street
> 802 New Holland Avenue, Suite 200
> 304 N. Dlo Street
> Reynolds Middle Health Health Center, 605 W. Walnut Street

GWOSASYON, TIMOUN, AK COVID-19: Yon mesaj ki sòti nan Founisè nou yo

GWOSASYON & COVID-19
Founisè Sant Sante Lancaster, Cara Torres, pale de gwosès ak kowonaviris la. Cara espesyalize nan Sante Fanm yo ak pran swen fanm ansent nan kominote nou an ~

TIMOUN & COVID-19
Dr Jennifer Brubaker, Lancaster Health Center Pedyat, ofri kèk enfòmasyon, konsèy, ak rasirans lè li rive timoun & coronavirus a ~

Yon eksperyans SANTE & SAFE PASYAN

Nou pral kontinye pran swen fanmi nou, zanmi nou yo, ak vwazen nou yo ki gen sentòm COVID-19, epi nou te kreye yon eksperyans pasyan ki an sekirite ak an sante pa:

 • Èske w gen mask ak dezenfektan pou men ki disponib pou chak vizit an pèsòn
 • Mete kanpe espas biwo nou yo satisfè direktiv distans sosyal
 • Netwayaj & dezenfekte espas swen pasyan yo apre chak itilizasyon
 • Kontinye ekran pou lafyèv, sentòm yo, ak kontak sere avèk lòt moun ki te teste pozitif pou COVID-19
 • Ouvèti Sant Sante Reynolds Middle School nou an pou tcheke ups ak vaksen byen timoun
 • Ofri vizit swen pou fanmi malad ak prevantif nan videyo fas-a-fas ak sou telefòn la ki baze sou bezwen sante espesifik

Bezwen èd pou aplike pou asirans sante?

Si ou pa gen asirans sante, nou la pou ede ou aplike pou Asistans Medikal (Medicaid), Plan Asirans Sante pou Timoun (CHIP), oswa Asirans Marketplace nan telefòn. Nou disponib tou pou reponn nenpòt kesyon ou genyen sou aplikasyon pou asirans sante.

Rele 717-299-6371 epi mande yo dwe konekte ak yon Travayè Sosyal.

Medikaman magazen PHARMACY la

Shoppe Medsin lan nan kote New Holland Avenue nou an louvri. Tanpri mete yon mask epi rete 6 pye lwen moun ki bò kote ou lè wap antre nan famasi a.

Famasi Shoppe Famasi a nan kote South Duke Street nou an se kounye a louvri. Pou asire ke pasyan yo kapab distans sosyal, kote sa a pral sèlman pèmèt 1-2 pasyan nan famasi a nan yon tan. Tanpri rele devan ak preskripsyon ou ak peman.

Famasi Shoppe Famasi a ap ofri tou pasyan gratis, livrezon, ak twotwa vin chèche pickup pou preskripsyon. Rele 717-208-3415 pran randevou pou sèvis gratis sa a.

KONTAKTE TRACING & KOUMAN POU OTIL-ISOLATE nan yon gwo kay

 • Si ou teste pozitif pou COVID-19 - Sant Sante Lancaster ap rele epi pale avèk ou sou sa ou ta dwe fè pwochen. Yo pral ede ou vini ak yon lis zanmi, fanmi, oswa vwazen ou te nan kontak sere avèk ou anvan sentòm ou te kòmanse pou nou ka fè yo konnen yo te ekspoze a COVID-19. Se sa yo rele "kontak tras." Nou pral pa ba yo non ou oswa enfòmasyon.
 • Si ou teste pozitif pou COVID-19 ak ap viv nan yon kay gwo - Si ou kapab, sèvi ak yon chanm separe ak twalèt pase rès la nan fanmi ou. Si ou bezwen sèvi ak yon zòn komen tankou kwizin nan oswa sal, mete yon mask, rete 6 pye nan tout manm fanmi an, ak dezenfekte tout sifas ou manyen.
 • Si ou te nan kontak sere avèk yon moun ki te teste pozitif pou COVID-19 - Sant Sante Lancaster ap rele epi pale avèk ou sou sa ou ta dwe fè pwochen.

KIJAN POU Mete yon mak rad

KONVID KI KONPAYI-19 RESOUS

»Si ou gen yon moun ou renmen ki bezwen yon mask twal, tanpri fè nou konnen. Nou kontan ba yo youn.

»Gid resous Lancaster la gen enfòmasyon sou peye bòdwo, prè, sèvis sosyal nan Lancaster ak York, sèvis piblik asistans, asistans manje, ak plis ankò.

»United Way 2-1-1 - Rele 211 oswa (855) 567-5341 konekte ak anpil resous Lancaster ki disponib.

»SDoL Pre-K enskripsyon pou 2020-2021 la louvri

»Inscription de Pre-K de SDoL pou 2020-2021 se louvri

»Asistans entènèt - Si ou gen timoun lakay ou ki bezwen entènèt pou lekòl, oswa fanmi ou pa gen entènèt, ou ka kalifye pou Asistans Entènèt.

»Sèvis Vyolans Domestik: Si ou menm oswa yon moun ou konnen ap chèche kriz ak sèvis planifikasyon sekirite, rele 24 èdtan liy lan liy lan nan (717) 299-1249 oswa tèks SAFE 61222.

»Sante Mantal Amerik Lancaster County se hosting yon lis gwoup sipò vityèl.

»Resous rekiperasyon Virtual yo disponib tou.

»Sipò ak Referans Liy Èd - Rele 1-855-284-2494 pou jwenn yon liy asistans ke travayè ki gen konpetans ak konpasyon ki disponib 24/7 pou avize nenpòt moun ki nan Pennsylvania ki gen difikilte ak enkyetid ak lòt emosyon akòz COVID-19, epi refere yo bay resous lokal ki kapab ede satisfè bezwen yo.

»Lòt resous ki disponib pou nenpòt moun ki nan Pennsylvania ki bezwen sipò enkli:

  • National Lifestyle Prevention Swisid: 1-800-273-TALK (8255)
  • Nasyonal Prevansyon Sòlda yo: 1-888-628-9454
  • Liy Tèks Kriz: Tèks "PA" a 741-741
  • Liy Kriz Veteran: 1-800-273-TALK (8255)
  • Liy asistans pou katastwòf: 1-800-985-5990
  • Jwenn Asistans Koulye a, Liy Dirèk (pou twoub itilizasyon dwòg): 1-800-662-4357

ENFIONMASYON ENPTETAN ACERCA DEL CORONAVIRUS (COVID-19)

Yon rasanbleman resous Coronavirus milti-lang ak enfòmasyon ki soti nan Sèvis Mondyal legliz la

Resous CDC nan lang ki pa angle

[VIDEO MULTILINGEN]: COVID-19: Kijan pou pwoteje tèt ou epi sispann gaye viris la

[SIT ENTÈNÈT MULTILINGU]: enfòmasyon sou Coronavirus pou imigran yo ak refijye yo