Ede Aplike Pou Asirans Sante

Sipò sosyal

Si ou pa gen asirans sante, nou isit la pou ede ou aplike pou Asistans Medikal (Medicaid), Plan Asirans Sante Timoun (CHIP), oswa Pennie (Healthcare Marketplace) nan telefòn oswa an pèsòn, nenpòt lè nan ane a. Nou disponib tou pou reponn nenpòt kesyon ou genyen sou aplikasyon pou asirans sante. Rele 717-299-6371 epi mande pou konekte ak yon travayè sosyal.

Jwenn lòt sipò sosyal ki disponib ak resous isit la.

Asistans Medikal (ke yo rele tou Medicaid)

Asistans Medikal (ke yo rele tou Medicaid) se yon pwogram asirans sante piblik nan eta a nan Pennsylvania. Asistans Medikal gen yon pake benefis konplè ak pataje pri anpil ti kras. Gen plizyè kategori Medicaid pou granmoun, timoun, ak pi gran ak / oswa granmoun ki gen yon andikap.

Pwogram Asirans Sante pou Timoun yo (CHIP)

Pwogram Asirans Sante pou Timoun yo (CHIP) ofri tou yon pwoteksyon konplè pou timoun ki gen revni nan kay la twò wo pou yo kalifye pou Asistans Medikal. Tou depan de revni, CHIP se swa gratis, pri ki ba, oswa nan pri (pou pi gwo fanmi revni). Timoun yo dwe san asirans pou yo kalifye.

Mache Asirans Sante

Jounal Mache Asirans Sante (ke yo rele tou "Marketplace" oswa "echanj") se yon sèvis nan gouvènman federal la (healthcare.gov) ki ede moun achte pou ak enskri nan asirans sante abòdab. Marketplace a bay fè makèt plan sante ak sèvis enskripsyon nan sit entènèt, rele. sant, ak èd nan-moun. Ou ka kalifye pou yon sibvansyon taks pou ede peye frè prim yo.

Sant Sante Lancaster gen travayè sosyal ki resevwa fòmasyon kòm konseye aplikasyon sètifye pou mache pou ede ou gade elijiblite pou asirans mache. Konsèy aplikasyon sètifye nou yo pral ede w kreye yon kont, aplike pou asirans abòdab, chwazi pi bon plan ki adapte a bezwen ou yo, epi enskri nan yon plan asirans.

Ou deja genyen pwoteksyon asirans sante Marketplace?

Li trè enpòtan pou re-enskri avèk youn nan konseye aplikasyon sètifye nou yo oswa lè w rele sou mache a nan 1-800-318-2596 oswa antre nan kont healthcare.gov ou. Si ou pa fè sa, ou ka pèdi sibvansyon taks ou epi prim ou yo ka monte.  

Plan mache yo ka chanje chak ane, tankou frè ak pwoteksyon. Ou ka benefisye de yon chanjman, epi ou pa janm konnen jiskaske ou konpare.

Èske mwen kalifye pou pi ba pri soti-nan-pòch?

Sa a sou entènèt Kalkilatè Sibvansyon an  ap ede ba ou yon lide sou sa ki pri a nan asirans ou yo pral. Zouti sa a montre prim asirans sante ak sibvansyon pou moun ki achte asirans sou pwòp yo nan echanj asirans sante nouvo (oswa "plas piblik") ki te kreye pa Lwa sou Swen Abòdab (ACA). Avèk kalkilatris sa a, ou ka antre nan nivo revni diferan, laj, ak gwosè fanmi yo ka resevwa yon estimasyon de kalifikasyon ou pou sibvansyon ak konbyen ou ta ka pase sou asirans sante.

Rele 717-299-6371 oswa pale ak yon espesyalis aksè pasyan nan youn nan kote nou ye pran yon randevou ak yon travayè sosyal ki ka konsidere kalifikasyon ou pou yon varyete pwogram.

Ou ka aplike tou sou entènèt oswa rele Marketplace la nan 1-800-318-2596.

Kisa pou pote avèk ou nan yon randevou asistans enskripsyon avèk yon travayè sosyal:

  1. ID - lisans chofè, ID eta, oswa nenpòt lòt ID foto ke ou genyen
  2. Peye-souch soti nan dènye mwa a ak dokiman nan nenpòt ki lòt revni
  3. Dokimantasyon sou estati imigrasyon
  4. Retounen taks (ki pi resan)
  5. Deklarasyon Bank (kèk kategori Asistans Medikal mande pou sa)
  6. Nimewo Sekirite Sosyal pou tout moun ki nan kay la