sèvis

Nou kwè nan sante antye

Sant Sante Lancaster bay swen primè, swen dantè, sante konpòtmantal ak sèvis sosyal nan yon relasyon ki akeyi, ranfòse, ak ede tout kominote nou an transande. Nou adrese ak geri maladi, men egalman enpòtan, nou travay nan la sa ki lakòz kòz yo.

Pandan ke Sant Sante Lancaster peye frè pou sèvis swen sante nou ofri yo, gen anpil metòd peman ki asire sèvis yo abòdab a pasyan yo. Nou pran swen pasyan ki pa gen asirans, asirans komèsyal, Asistans Medikal * oswa Medicare. Nou Tarif Pwogram Tarif glisman ofri yon to rabè oswa frè nominal pou sèvis dantè medikal ak prevantif yo ofri nan fasilite nou yo ki baze sou revni nan kay la ak gwosè.

Anplis Pwogram Rabè Frè nou an, fasilite nou yo bay pakin fasil epi aksè fasil pou pasyan ki gen yon andikap fizik, ansanm ak resous nan sèvis Anglè ak Espayòl, ak entèpretasyon.

Swen medikal

Dantè Swen

Fanmi ki santre sou Swen Matènite ak Sante Fanm yo

Resous Pasyan

Pasyan ou ki santre sou kay medikal ou (PCMH)

Nou ofri yon apwòch konplè pou bay sèvis swen sante pou reflete valè, enterè, bezwen, ak chwa moun nou sèvi yo.

Swen konplè

Lancaster Health Center te angaje ekip swen ki fèt pou fè patenarya avèk ou pou satisfè bezwen swen sante endividyèl ou yo

Pasyan ki santre

Nan nenpòt etap lavi, ekip swen nou yo bay swen nan yon relasyon ki resevwa ak ranfòse pasyan an antye. Nou devwe pou konprann epi respekte bezwen inik, kilti, valè ak preferans chak pasyan an.

Swen kowòdone

Ekip swen w lan ap sipòte bezwen swen sante ou lè ou revize istwa medikal konplè ou, tankou nenpòt ki dosye swen ki andeyò sant nou an, pou ede kreye pi bon plan swen an avèk ou.

Sèvis aksesib

Pasyan yo ka jwenn aksè nan sant la pandan lè biwo regilye yo rele nimewo prensipal la. Apre èdtan, pasyan yo gen aksè nan founisè a sou-apèl ki ka ede ak nenpòt ki bezwen medikal ijan. Pasyan yo kapab tou voye yon mesaj elektwonik bay ekip swen yo a nenpòt ki lè nan pòtal pasyan an.

Kalite ak sekirite

Kalite swen sante se yon dwa, pa yon privilèj! Lancaster Health Center fè efò yo dwe yon modèl egzanplè nan swen sante pa ankouraje anplwaye yo bay swen kalite siperyè, ak mezire ak reponn a eksperyans pasyan ak satisfaksyon pasyan yo.