sèvis

Nou kwè nan sante antye

Nan nenpòt etap lavi nou entegre kò, lespri, ak kè pa bay swen prensipal, swen dantè, sante konpòtmantal, ak sèvis sosyal nan yon relasyon ki akeyi, ranfòse, epi li ede kominote nou an transande. Nou kwè nan sante antye. Sa vle di nou adrese ak geri maladi, men egalman enpòtan, nou jwenn nan la sa ki lakòz kòz yo pa travay deyò nan swen dirèk ak konsantre sou fleo sosyal yo ki dwe adrese reyalize ekite vre.

Pandan ke Lancaster Health Center chaje frè pou sèvis swen sante nou ofri yo, gen anpil metòd peman diferan ki kenbe sèvis nou yo abòdab a pasyan yo. Nou pran swen pasyan ki pa gen okenn asirans, asirans komèsyal, Asistans Medikal oswa Medicare. Nou Tarif Pwogram Tarif glisman ofri yon pousantaj rabè oswa frè nominal pou sèvis dantè medikal ak prevantif yo ofri nan sant nou yo ki baze sou revni nan kay la ak gwosè.

Sant nou yo bay bon pakin ak aksè fasil pou pasyan ki gen yon andikap fizik, resous pasyan nan tou de angle ak panyòl, ak sèvis entèpretasyon pou plis pase 50 lang.

Swen medikal

Dantè Swen

Fanmi ki santre sou Swen Matènite ak Sante Fanm yo

Resous Pasyan

Pasyan ou ki santre sou kay medikal ou (PCMH)

Nou ofri yon apwòch enklizif pou bay sèvis swen sante ki reflete kilti yo, valè yo, ak bezwen moun ki sèvi nou yo.

Swen enklizif

Lancaster Health Center gen ekip swen pwogresif ki pran swen pwofondman pou pasyan yo epi ki vini nan kominote nou an ki gen eksperyans inik ak divès orijin kiltirèl.

Pasyan ki santre

Nan nenpòt etap lavi nou entegre kò, lespri, ak kè lè nou bay swen prensipal, swen dantè, sante konpòtmantal, ak sèvis sosyal atravè yon relasyon ki akeyi, ranfòse, epi ede kominote nou an transande. Nou kwè nan tout sante. Sa vle di nou adrese ak geri maladi, men egalman enpòtan, nou jwenn nan kòz yo nan kòz yo nan travay deyò nan swen dirèk ak konsantre sou maladi sosyal yo ki dwe adrese yo reyalize vre ekite. Nou avèk imilite konprann ak anbrase lavi konplèks ak fòs inik, ak travay di kraze tout baryè nan swen. Nou egziste pou asire tout moun gen aksè a swen yo bezwen pou yo ka rete an sante. Chak fanmi, zanmi, ak vwazen kontribye konplètman nan vibran nan kominote fò ak etaj nou an.

Swen kowòdone

Ekip swen w lan ap sipòte bezwen swen sante ou lè ou revize istwa medikal konplè ou avèk ou, ki gen ladan nenpòt dosye swen deyò sant nou an, pou kreye pi bon plan swen pou ou.

Sèvis aksesib

Pasyan yo ka rele Lancaster Health Center pandan lè ouvèti yo rele 717-299-6371. Apre èdtan, pasyan yo gen opsyon pou yo kontakte founisè sou apèl la ki ka ede avèk nenpòt bezwen medikal ijan. Pasyan yo kapab tou voye yon mesaj elektwonik bay ekip swen yo a nenpòt ki lè nan pòtal pasyan an.

Kalite ak sekirite

Kalite swen sante se yon dwa, se pa yon privilèj. Priyorite nou se pou adrese, mezire, ak reponn a tout eksperyans pasyan yo. Tanpri imèl quality.compliance@lanchc.org si ou ta renmen ban nou kado a nan fidbak.