sèvis

Nou kwè nan sante antye

Nan nenpòt etap lavi nou entegre kò, lespri, ak kè pa bay swen prensipal, swen dantè, sante konpòtmantal, ak sèvis sosyal nan yon relasyon ki akeyi, ranfòse, epi li ede kominote nou an transande. Kòm yon Kay Medikal ki Santre sou Pasyan an, nou ofri yon apwòch enklizif pou bay sèvis swen sante ki reflete kilti, valè ak bezwen moun nou sèvi yo. Pwogresis nou an ekip swen yo swen pwofondman pou pasyan yo epi vini nan kominote nou an ki gen eksperyans inik ak divès orijin kiltirèl.

Pou pran randevou pou yon menm jou oswa menm semèn nan randevou an pèsòn oswa telehealth nan youn nan kote nou yo, tanpri rele 717-299-6371. Pou enkyetid medikal ijan apre èdtan, rele 717-299-6371 pale ak yon founisè sou-rele. Nan ka ta gen yon ijans ki menase lavi, tanpri rele 911.

COVID-19 aktyalizasyon:

  • Tanpri fè nou konnen si ou gen yon lafyèv, tous, souf kout, difikilte pou respire, oswa pèt nan gou oswa pran sant, epi si ou te dyagnostike ak COVID-19 nan mwa ki sot pase a, oswa ou te nan kontak sere avèk oswa viv avèk yon moun ki gen COVID-19.
  • Si ou gen yon randevou pou moun ki malad ki pwograme, tanpri vini nan randevou a poukont ou.

Swen medikal

Dantè Swen

Fanmi ki santre sou Swen Matènite ak Sante Fanm yo

Resous Pasyan

Pasyan ou ki santre sou kay medikal ou (PCMH)

Nou ofri yon apwòch enklizif pou bay sèvis swen sante ki reflete kilti yo, valè yo, ak bezwen moun ki sèvi nou yo.

Swen enklizif

Lancaster Health Center gen ekip swen pwogresif ki pran swen pwofondman pou pasyan yo epi ki vini nan kominote nou an ki gen eksperyans inik ak divès orijin kiltirèl.

Pasyan ki santre

Nan nenpòt etap lavi nou entegre kò, lespri, ak kè lè nou bay swen prensipal, swen dantè, sante konpòtmantal, ak sèvis sosyal atravè yon relasyon ki akeyi, ranfòse, epi ede kominote nou an transande. Nou kwè nan tout sante. Sa vle di nou adrese ak geri maladi, men egalman enpòtan, nou jwenn nan kòz yo nan kòz yo nan travay deyò nan swen dirèk ak konsantre sou maladi sosyal yo ki dwe adrese yo reyalize vre ekite. Nou avèk imilite konprann ak anbrase lavi konplèks ak fòs inik, ak travay di kraze tout baryè nan swen. Nou egziste pou asire tout moun gen aksè a swen yo bezwen pou yo ka rete an sante. Chak fanmi, zanmi, ak vwazen kontribye konplètman nan vibran nan kominote fò ak etaj nou an.

Swen kowòdone

Ekip swen w lan ap sipòte bezwen swen sante ou lè ou revize istwa medikal konplè ou avèk ou, ki gen ladan nenpòt dosye swen deyò sant nou an, pou kreye pi bon plan swen pou ou.

Sèvis aksesib

Pasyan yo ka rele Lancaster Health Center pandan lè ouvèti yo rele 717-299-6371. Apre èdtan, pasyan yo gen opsyon pou yo kontakte founisè sou apèl la ki ka ede avèk nenpòt bezwen medikal ijan. Pasyan yo kapab tou voye yon mesaj elektwonik bay ekip swen yo a nenpòt ki lè nan pòtal pasyan an.

Kalite ak sekirite

Kalite swen sante se yon dwa, se pa yon privilèj. Priyorite nou se pou adrese, mezire, ak reponn a tout eksperyans pasyan yo. Tanpri imèl quality.compliance@lanchc.org si ou ta renmen ban nou kado a nan fidbak.