Dantè Swen

Nou kwè nan sante antye

Nan nenpòt etap lavi nou entegre kò, lespri, ak kè pa bay swen prensipal, swen dantè, sante konpòtmantal, ak sèvis sosyal nan yon relasyon ki akeyi, ranfòse, epi li ede kominote nou an transande. Pwogresis nou an ekip swen yo swen pwofondman pou pasyan yo epi vini nan kominote nou an ki gen eksperyans inik ak divès orijin kiltirèl.

Pou pran yon randevou dantè ijan oswa prevantif, tanpri rele 717-299-6371. Pou enkyetid ijan dantis oswa medikal apre èdtan, rele 717-299-6371 pale ak yon founisè sou-rele. Nan ka ta gen yon ijans ki menase lavi, tanpri rele 911.

COVID-19 aktyalizasyon:

  • Tanpri fè nou konnen si ou gen yon lafyèv, tous, souf kout, difikilte pou respire, oswa pèt nan gou oswa pran sant, epi si ou te dyagnostike ak COVID-19 nan mwa ki sot pase a, oswa ou te nan kontak sere avèk oswa viv avèk yon moun ki gen COVID-19.
  • Si ou gen yon randevou pou moun ki malad ki pwograme, tanpri vini nan randevou a poukont ou.

Dantè Swen

Sèvis dantè nou yo enkli:

  • Egzamen (* Kounye a pa pran nouvo pasyan pou egzamen)
  • X-reyon
  • Pwofilaksi / netwayaj (* Kounye a pa pran nouvo pasyan pou netwayaj)
  • Fillings
  • Ekstraksyon yo
  • Kanal rasin Anyè yo

Pwogram Healthy Smiles

Yon vizit souri Sante bay fanmi yo chans pou yo ajoute nan yon vizit dantè pou pitit yo ki gen laj 5 ak anba pandan yon vizit medikal. Vizit rapid, konfòtab ak entèaktif sa yo gen ladan yon tès depistaj dantè, netwayaj ak vèni fliyò ak yon ijyenis Sante Piblik. Pasyan san asirans dantè ka elijib pou nou an Tarif Pwogram Tarif glisman.

Rele 717-299-6371 pou pran randevou pou yon vizit Healthy Smiles oswa mande founisè ou pou yo wè yon vizit Healthy Smiles si ou gen yon randevou medikal pou fanmi an.