Fanmi ki santre sou Swen Matènite ak Sante Fanm yo

Nou kwè nan sante antye

Nan nenpòt etap lavi nou entegre kò, lespri, ak kè pa bay swen prensipal, swen dantè, sante konpòtmantal, ak sèvis sosyal nan yon relasyon ki akeyi, ranfòse, epi li ede kominote nou an transande. Kòm yon Kay Medikal ki Santre sou Pasyan an, nou ofri yon apwòch enklizif pou bay sèvis swen sante ki reflete kilti, valè ak bezwen moun nou sèvi yo. 

Lancaster Health Center's Fanmi ki santre sou Swen Matènite ak Sèvis Sante Fanm se dirijan pa ekip pwogresis e ki gen eksperyans nou an founisè. Ekip swen nou yo bay yon seri plen nan swen sante, edikasyon, ak konsèy pandan laj yo anpil ak premye etap nan lavi yon fanm, ak nan tout kwasans lan nan fanmi yo.

Pou pran randevou pou yon menm jou oswa menm semèn nan randevou an pèsòn oswa telehealth nan youn nan kote nou yo, tanpri rele 717-299-6371. Pou enkyetid medikal ijan apre èdtan, rele 717-299-6371 pale ak yon founisè sou-rele. Nan ka ta gen yon ijans ki menase lavi, tanpri rele 911.

COVID-19 aktyalizasyon:

 • Tanpri fè nou konnen si ou gen yon lafyèv, tous, souf kout, difikilte pou respire, oswa pèt nan gou oswa pran sant, epi si ou te dyagnostike ak COVID-19 nan mwa ki sot pase a, oswa ou te nan kontak sere avèk oswa viv avèk yon moun ki gen COVID-19.
 • Si ou gen yon randevou pou moun ki malad ki pwograme, tanpri vini nan randevou a poukont ou.

Premye Pwogram Prenatal

Premye Pwogram Prematènèl nou an ofri sèvis konplè ki kòmanse depi nan pre-konsepsyon swen k ap kontinye nan pòs-livrezon. Founisè nou yo patnè ak Lancaster General Health Physicians nan Fanm & Ti bebe Lopital bay swen kalme, konfòtab, matènite konplè. Pwogram lan se fleksib ak endividyèlman pwepare a bezwen ou yo. Paran ak paran-yo-ap benefisye de:

 • Konsèy prekonisyon
 • Referans pou konsèy jenetik ak evalyasyon
 • Konsèy Enfètilite ak swen
 • On-site konsiltasyon ak obstetrisyen / jinekolojist (lè sa nesesè)
 • Prensipal ak prenatal swen
 • Gwo risk prenatal swen
 • Kowòdinasyon swen prenatal
 • Edikasyon sou nesans timoun yo ofri endividyèlman oswa atravè SanteringPregnancy® Sante byennèt
 • Swen dantè
 • Konsiltasyon Nitrisyon
 • Konpòtman swen sante
 • Swen apre akouchman & konsèy laktasyon
 • Fanmi planifikasyon

Sante pou Fanm yo

Founisè nou yo swen pwofondman sou byennèt fanm ak lapè nan lespri pa konsantre sou pasyan ki santre edikasyon ak swen. Nou bay sèvis ak edikasyon nan diferan etap lavi yon fanm:

 • Tès kòl matris (PAP) avèk swivi PAP nòmal ak kolposkop
 • Evalyasyon ak tretman pou pwoblèm sante jinekolojik
 • Tès depistaj kansè nan tete ak mamogram referans
 • Depistaj kolorektal ak referans koloskopi
 • Referans pou swen nitrisyon
 • Edikasyon Enfeksyon Transmisyon seksyèl ak tès
 • Sèvis planifikasyon familyal konplè-dimansyon ak konsèy espasman timoun yo
 • Edikasyon ak swen menopoz (pre-menopoz ak pòs-menopoz)
 • Anpil sèvis jinekolojik gratis oswa pri pou fanm ki kalifye

Pedyatri

Ekip swen fanmi ki santre nou an asire ke ou menm ak fanmi ou an sante ak sipòte nan tout kwasans pitit ou a ak devlopman pa ofri:

 • Konsiltasyon Oke Timoun yo ofri endividyèlman oswa atravè CenteringParenting ® Wonn Sèk
 • Devlopman devlòpman yo
 • Vaksinasyon
 • Nitrisyon edikasyon
 • Referans pou pwogram edikasyon espesyal nan Konte Lancaster

Sèk byennèt

-Aprè pa ofri ...

Sèk byennèt swen endividyèl, edikasyon an gwoup, ak sipò kanmarad pou sante fanm, paran-yo-yo, ak paran yo ak ti bebe yo.

Pou plis enfòmasyon, oswa pou pran randevou pou yon sesyon Sèk Byennèt, tanpri kontakte Koòdonatè Sèk Byennèt nou yo nan 717-299-6372 ext. 11210.

Resous Paran yo

Jounal STEM kòmanse kounye a Pwogram dijital kòmanse nan nesans pou bay paran sipò, resous, ak edikasyon.

STEM kòmanse kounye a pran angajman ede paran bay tibebe yo pi bon kòmansman posib. Syans, Teknoloji, Jeni, ak aprantisaj Matematik kòmanse nan nesans la. STEM kòmanse kounye a ap montre w kouman *!

* Tout pasyan Sant Sante Lancaster kapab enskri isit la pou yon abònman gratis lè l sèvi avèk kòd rabè lhc2019.