Swen medikal

Sant Sante Lancaster fyè pou ou Pasyan ki santre sou Kay Medikal

Lancaster Health Center se tankou yon kay medikal ki santre sou pasyan ke yo rekonèt nasyonalman paske nou gen apwòch konplè pou bay sèvis swen sante ki baze nan ekip pou reflete valè, enterè, bezwen, ak chwa moun nou sèvi yo. Ekip swen angaje nou yo dedye a konprann epi respekte bezwen inik, kilti, valè ak preferans chak pasyan an. Rankontre nou ekip founisè yo.

Randevou menm jou yo disponib nan adisyon a randevou randevou nan lavni. Pou pran yon randevou nan youn nan sant nou yo, tanpri telefone 717-299-6371. Pou enkyetid medikal ijan apre èdtan, rele 717-299-6371 pale ak yon founisè sou-rele. Nan ka ta gen yon ijans ki menase lavi, tanpri rele 911.

Anplis de sa, samdi mache-nan èdtan yo disponib nan kote nou an Duke Street soti nan 8 am-12 pm (Tanpri rive bonè-mache randone-yo nan premye vini, premye sèvi. Pa gen nouvo pasyan yo aksepte pou mache-nan randevou.)

Swen Pratik Fanmi

prevantif Swen

Lancaster Health Center ofri vizit pou byennèt anyèl pou tibebe, timoun, ak granmoun kòm byen ke tout sèvis prevantif kominote nou an bezwen yo rete an sante:

  • Fizik anyèl pou tout laj
  • Tès kòl matris (PAP) avèk swivi PAP nòmal ak kolposkop
  • Tès depistaj kansè nan kolon ou ka fè lakay ou ak referans pou kolonoskopi
  • Referans pou tès depistaj kansè nan tete
  • Depistaj pou depresyon, itilizasyon sibstans, ak devlopman
  • Sante jesyon pwa pou timoun ak granmoun
  • Tès pou dyabèt, tansyon wo, ak kolestewòl
  • Tès pou maladi enfeksyon tankou epatit ak tibèkiloz
  • Tès pou enfeksyon seksyèlman transmisib
Vaksinasyon

Lancaster Health Center bay tout vaksinasyon rekòmande pou timoun ak granmoun ak patisipe nan la Vaksen pou pwogram pou Timoun yo bay vaksen gratis pou timoun ki pa garanti nan asirans oswa ki pa gen asirans.

Swen pedyatrik

Vizit timoun yo byen ak vizit malad yo disponib pou pasyan pedyatrik yo bay nan Swen Pratik pou Fanmi ak founisè Pedyatrik yo.

Vizit Medicare Anyèl Byen

Nou bay "Vizit Byennèt Anyèl" pou tout pasyan Medicare yo. Vizit byennèt sa yo disponib pou tout pasyan Medicare san chaje pasyan an.

Fizik pou lekòl, espò, travay, ak chofè

Pasyan yo ka pran randevou pou woutin oswa menm jou a pou lekòl, espò, travay ak fizik chofè. Nou pa bay aktyèlman egzamen fizik lisans chofè komèsyal (CDL).

Jesyon maladi kwonik

Founisè medikal ki gen anpil fòmasyon, konpetan ak konpasyon nou yo ekipe pou pran swen tout kondisyon kwonik ou yo, tankou dyabèt, tansyon wo, maladi kè, ak plis ankò.

Fanmi ki santre sou Swen Matènite ak Sante Fanm yo

Lancaster Health Center's Fanmi ki santre sou swen matènite ak sèvis sante fanm yo dirije pa ekip kilti divès ak eksperyans nou yo nan founisè. Ekip swen nou yo bay yon seri plen nan swen sante, edikasyon, ak konsèy pandan laj yo anpil ak premye etap nan lavi yon fanm, ak nan tout kwasans lan nan fanmi yo.

Konpòtman Sante

Nou entegre kò, lespri ak kè nan bay sèvis sante konpòtmantal entegre, lè l sèvi avèk konsiltan bileng Sante Konpòtman ki kapab bay entèvansyon kout, kout tèm pou depresyon, enkyetid, ak lòt kondisyon sante konpòtmantal. Nou ofri tou terapi endividyèl, fanmi, ak gwoup tradisyonèl yo.

Sante Refijye yo

Sant Sante Lancaster bay egzamen medikal ak vaksen pou refijye ki fèk rive, azil, ak lòt imigran nan yon anviwònman ki sansib sou kilti lè l sèvi avèk sèvis entèprèt jan sa nesesè. Nou Lè sa a, sèvi kòm kay la medikal pou nenpòt ki swivi swen ki nesesè. Anplwaye divès nou an anrichi eksperyans pasyan an ak eksperyans kiltirèl yo ak konpreyansyon yo.

Swen kiwopratik

An kolaborasyon avèk Wenger kiwopratik, kiropratisyen sou-sou sit nou yo angaje nan bay solisyon yo adrese bezwen inik ou a, fournir yon apwòch natirèl nan doulè nan do, doulè nan kou, tèt fè mal, ak blesi ekstremite.

Sibstans Itilizasyon Tretman

An kolaborasyon avèk Pwojè RAS, nou bay opsyon tretman medikaman ki ede pou pasyan ki gen depandans opioid / nakotik. Opsyon tretman yo enkli Suboxone, Subutex, ak Vivitrol.

Edikasyon Pasyan

Sant Sante Lancaster patnè ak Pwogram Enfimyè pou Kolèj Kominotè Zòn Harrisburg nan sit New Holland Avenue nou an pou ofri edikasyon pasyan gratis sou plizyè sijè / kondisyon sante. Elèv enfimye yo ap travay ak pasyan yo pou yo devlope abitid sante pou satisfè objektif sante chak moun.

Sèk byennèt

Sèk Byennèt ofri swen endividyèl, edikasyon an gwoup, ak sipò kanmarad bay pasyan ki gen yon dyagnostik menm jan an. Lancaster Health Center ofri klas gwoup pou paran yo kap, nouvo paran ak ti bebe yo, jesyon dyabèt, ak plis ankò!

Pou plis enfòmasyon oswa pou pran randevou pou yon sesyon Sèk Byennèt, tanpri kontakte Koòdonatè Sèk Byennèt nou an nan 299-6372 ext. 11210.