Swen medikal

Nou kwè nan sante antye

Nan nenpòt etap lavi nou entegre kò, lespri, ak kè pa bay swen prensipal, swen dantè, sante konpòtmantal, ak sèvis sosyal nan yon relasyon ki akeyi, ranfòse, epi li ede kominote nou an transande. Kòm yon Kay Medikal ki Santre sou Pasyan an, nou ofri yon apwòch enklizif pou bay sèvis swen sante ki reflete kilti, valè ak bezwen moun nou sèvi yo. Pwogresis nou an ekip swen yo swen pwofondman pou pasyan yo epi vini nan kominote nou an ki gen eksperyans inik ak divès orijin kiltirèl.

Pandan ke Lancaster Health Center chaje frè pou sèvis swen sante nou bay yo, gen anpil diferan metòd peman ki kenbe sèvis nou yo abòdab pou pasyan yo. Nou pran swen pasyan ki pa gen okenn asirans, asirans komèsyal, Asistans Medikal * oswa Medicare. Nou Tarif Pwogram Tarif glisman ofri yon pousantaj rabè oswa frè nominal pou sèvis dantè medikal ak prevantif yo ofri nan sant nou yo ki baze sou revni nan kay la ak gwosè.

Pou pran yon randevou nan menm jou oswa menm semèn nan youn nan pozisyon ouvè nou yo, tanpri rele 717-299-6371. Pou enkyetid medikal ijan apre èdtan, rele 717-299-6371 pale ak yon founisè sou-rele. Nan ka ta gen yon ijans ki menase lavi, tanpri rele 911.

Swen Pratik Fanmi

prevantif Swen

Lancaster Health Center ofri vizit pou byennèt anyèl pou tibebe, timoun, ak granmoun kòm byen ke tout sèvis prevantif kominote nou an bezwen yo rete an sante:

  • Fizik anyèl pou tout laj
  • Tès kòl matris (PAP) avèk swivi PAP nòmal ak kolposkop
  • Tès depistaj kansè nan kolon ou ka fè lakay ou ak referans pou kolonoskopi
  • Referans pou tès depistaj kansè nan tete
  • Depistaj pou depresyon, itilizasyon sibstans, ak devlopman
  • Sante jesyon pwa pou timoun ak granmoun
  • Tès pou dyabèt, tansyon wo, ak kolestewòl
  • Tès pou maladi enfeksyon tankou epatit ak tibèkiloz
  • Tès pou enfeksyon seksyèlman transmisib
Vaksinasyon

Lancaster Health Center bay tout vaksinasyon rekòmande pou timoun ak granmoun ak patisipe nan la Vaksen pou pwogram pou Timoun yo bay vaksen gratis pou timoun ki pa garanti nan asirans oswa ki pa gen asirans.

Swen pedyatrik

Vizit timoun yo byen ak vizit malad yo disponib pou pasyan pedyatrik yo bay nan Swen Pratik pou Fanmi ak founisè Pedyatrik yo.

Vizit Medicare Anyèl Byen

Nou bay "Vizit Byennèt Anyèl" pou tout pasyan Medicare yo. Vizit byennèt sa yo disponib pou tout pasyan Medicare san chaje pasyan an.

Fizik pou lekòl, espò, travay, ak chofè

Pasyan yo ka pran randevou pou woutin oswa menm jou a pou lekòl, espò, travay ak fizik chofè. Nou pa bay aktyèlman egzamen fizik lisans chofè komèsyal (CDL).

Jesyon maladi kwonik

Founisè medikal nou yo ekipe pou pran swen maladi kwonik, tankou dyabèt, tansyon wo, maladi kè, ak plis ankò.

Fanmi ki santre sou Swen Matènite ak Sante Fanm yo

Lancaster Health Center's Fanmi ki santre sou Swen Matènite ak Sèvis Sante Fanm se dirijan pa ekip pwogresis e ki gen eksperyans nou an founisè. Ekip swen nou yo bay yon seri plen nan swen sante, edikasyon, ak konsèy pandan laj yo anpil ak premye etap nan lavi yon fanm, ak nan tout kwasans lan nan fanmi yo.

Konpòtman Sante

Nou entegre kò, lespri ak kè nan bay sèvis sante konpòtmantal entegre, lè l sèvi avèk konsiltan bileng Sante Konpòtman ki kapab bay entèvansyon kout, kout tèm pou depresyon, enkyetid, ak lòt kondisyon sante konpòtmantal. Nou ofri tou terapi endividyèl, fanmi, ak gwoup tradisyonèl yo.

Sante Refijye yo

Sant Sante Lancaster bay egzamen medikal, vaksen, ak swen swivi refijye ki fèk rive, azil, ak imigran nan yon anviwònman kiltirèl kap itilize sèvis entèprèt. Nou ofri yon apwòch enklizif pou bay sèvis swen sante ki reflete kilti yo, valè yo, ak bezwen moun ki sèvi nou yo.

Swen kiwopratik

An kolaborasyon avèk Wenger kiwopratik, kiropratisyen sou-sou sit nou yo angaje nan bay solisyon yo adrese bezwen inik ou a, fournir yon apwòch natirèl nan doulè nan do, doulè nan kou, tèt fè mal, ak blesi ekstremite.

Sibstans Itilizasyon Tretman

An kolaborasyon avèk Pwojè RAS, nou bay opsyon tretman medikaman ki ede pou pasyan ki gen depandans opioid / nakotik. Opsyon tretman yo enkli Suboxone, Subutex, ak Vivitrol.

Aktyalizasyon Kominotè sou Pwojè Laza Lancaster County:

Kòm repons a pandemi COVID-19, Sant Sante Lancaster te transfere resous nan òganizasyon an pou konsantre sou swen primè, swen dantè, swen sante konpòtmantal entegre, ak sipò sosyal. Se pou rezon sa a Lancaster Health Center te pran desizyon pou sispann efò lokal pou kontakte Pwojè Lazarus County.

Si ou menm oswa yon moun ou konnen ki bezwen distribisyon Narcan, oswa ou ta renmen plis enfòmasyon sou mezi prevansyon Gwo Dòz, tanpri kontakte Lancaster County rantre nan fòs yo.

Edikasyon Pasyan

Sant Sante Lancaster patnè ak Pwogram Enfimyè pou Kolèj Kominotè Zòn Harrisburg nan sit New Holland Avenue nou an pou ofri edikasyon pasyan gratis sou plizyè sijè / kondisyon sante. Etidyan enfimye yo patnè avèk pasyan yo pou devlope abitid sante pou satisfè objektif sante chak moun.

Sèk byennèt

-Aprè pa ofri ...

Sèk Byennèt ofri swen endividyèl, edikasyon an gwoup, ak sipò kanmarad bay pasyan ki gen yon dyagnostik menm jan an. Lancaster Health Center ofri klas gwoup pou paran lespwa, nouvo paran ak ti bebe yo, jesyon dyabèt, ak plis ankò!

Pou plis enfòmasyon oswa pou pran randevou pou yon sesyon Sèk Byennèt, tanpri kontakte Koòdonatè Sèk Byennèt nou an nan 299-6372 ext. 11210.

Famòl kach fon epi sèvi ak ekonomi 340B

Lancaster Health Center sèvi ak ekonomi 340B pou amelyore swen pasyan an

Pwogram medikaman 340B se yon pwogram ki fèt pou ede founisè rezo sekirite yo, tankou Lancaster Health Center, detire resous federal de pli zan pli ra ak re-envesti nan swen pou pasyan yo. Lancaster Health Center sèvi ak ekonomi 340B asire pasyan ki pa ka peye medikaman yo ka toujou gen aksè nan medikaman yo nan Fon Oswa Famasi ou.