Swen medikal

Nou kwè nan sante antye

Nan nenpòt etap lavi nou entegre kò, lespri, ak kè pa bay swen prensipal, swen dantè, sante konpòtmantal, ak sèvis sosyal nan yon relasyon ki akeyi, ranfòse, epi li ede kominote nou an transande. Kòm yon Kay Medikal ki Santre sou Pasyan an, nou ofri yon apwòch enklizif pou bay sèvis swen sante ki reflete kilti, valè ak bezwen moun nou sèvi yo. Pwogresis nou an ekip swen yo swen pwofondman pou pasyan yo epi vini nan kominote nou an ki gen eksperyans inik ak divès orijin kiltirèl.

Pou pran randevou pou yon menm jou oswa menm semèn nan randevou an pèsòn oswa telehealth nan youn nan kote nou yo, tanpri rele 717-299-6371. Pou enkyetid medikal ijan apre èdtan, rele 717-299-6371 pale ak yon founisè sou-rele. Nan ka ta gen yon ijans ki menase lavi, tanpri rele 911.

COVID-19 aktyalizasyon:

 • Tanpri fè nou konnen si ou gen yon lafyèv, tous, souf kout, difikilte pou respire, oswa pèt nan gou oswa pran sant, epi si ou te dyagnostike ak COVID-19 nan mwa ki sot pase a, oswa ou te nan kontak sere avèk oswa viv avèk yon moun ki gen COVID-19.
 • Si ou gen yon randevou pou moun ki malad ki pwograme, tanpri vini nan randevou a poukont ou.

Swen Pratik Fanmi

prevantif Swen

Lancaster Health Center ofri vizit pou byennèt anyèl pou tibebe, timoun, ak granmoun kòm byen ke tout sèvis prevantif kominote nou an bezwen yo rete an sante:

 • Fizik anyèl pou tout laj
 • Tès kòl matris (PAP) avèk swivi PAP nòmal ak kolposkop
 • Tès depistaj kansè nan kolon ou ka fè lakay ou ak referans pou kolonoskopi
 • Referans pou tès depistaj kansè nan tete
 • Depistaj pou depresyon, itilizasyon sibstans, ak devlopman
 • Sante jesyon pwa pou timoun ak granmoun
 • Tès pou dyabèt, tansyon wo, ak kolestewòl
 • Tès pou maladi enfeksyon tankou epatit ak tibèkiloz
 • Tès pou enfeksyon seksyèlman transmisib
Vaksinasyon

Lancaster Health Center bay tout vaksinasyon rekòmande pou timoun ak granmoun ak patisipe nan la Vaksen pou pwogram pou Timoun yo bay vaksen gratis pou timoun ki pa garanti nan asirans oswa ki pa gen asirans.

Swen pedyatrik

Vizit timoun yo byen ak vizit malad yo disponib pou pasyan pedyatrik yo bay nan Swen Pratik pou Fanmi ak founisè Pedyatrik yo.

Vizit Medicare Anyèl Byen

Nou bay "Vizit Byennèt Anyèl" pou tout pasyan Medicare yo. Vizit byennèt sa yo disponib pou tout pasyan Medicare san chaje pasyan an.

Fizik pou lekòl, espò, travay, ak chofè

Pasyan yo ka pran randevou pou woutin oswa menm jou a pou lekòl, espò, travay ak fizik chofè. Nou pa bay aktyèlman egzamen fizik lisans chofè komèsyal (CDL).

Jesyon maladi kwonik

Founisè medikal nou yo ekipe pou pran swen maladi kwonik, tankou dyabèt, tansyon wo, maladi kè, ak plis ankò.

COVID-19 Tès, Vaksen, & Enfòmasyon sou sekirite

Peye pou yon randevou COVID-19 ak tès

Yon Founisè Sant Sante Lancaster pral tcheke sentòm ou yo pandan yon randevou epi si yo mande yon tès COVID-19 pou ou pran, pri randevou a ak tès COVID-19 la pral kouvri 100% nan asirans sante ou.

Si ou pa gen asirans sante, ou pa pral gen pou peye pou pri a nan randevou a ak tès la COVID-19.

Enfòmasyon sou vaksen COVID-19

Li plis sou vaksen COVID-19 la

Yon eksperyans pasyan ki an sante epi san danje

Nou pral kontinye pran swen fanmi nou yo, zanmi, ak vwazen ki gen sentòm COVID-19, epi yo te kreye yon eksperyans pasyan ki an sekirite ak pwoteje pa:

 • Èske w gen mask ak dezenfektan pou men ki disponib pou chak vizit an pèsòn
 • Mete kanpe espas biwo nou yo satisfè direktiv distans sosyal
 • Netwaye, dezenfekte, ak dezenfekte espas swen pasyan regilyèman ak byen
 • Kontinye ekran pou lafyèv, sentòm yo, ak kontak sere avèk lòt moun ki te teste pozitif pou COVID-19
 • Ouvèti Sant Reynolds Middle School nou an pou byen tcheke timoun ak vaksinasyon
 • Ofri vizit malad ak prevantif swen fanmi nan telehealth ki baze sou bezwen sante espesifik
Kontak trase ak kouman yo endepandan izole nan yon gwo kay

Si ou teste pozitif pou COVID-19 - Lancaster Health Center ap rele epi pale avèk ou sou jan ou santi ou ak sa ou ta dwe fè apre sa. Ou ka konte tou sou nou pou nou retounen epi tcheke sante ou pandan wap refè. Anplis de sa, nou pral ede w vini ak yon lis zanmi, fanmi, oswa vwazen ou te nan kontak sere avèk anvan sentòm ou yo te kòmanse pou nou ka fè yo konnen yo te ekspoze a COVID-19. Yo rele sa "kontak kontak." Nou pap ba yo non w oswa enfòmasyon w.

Si ou teste pozitif pou COVID-19 ak ap viv nan yon gwo kay - Si ou kapab, sèvi ak yon chanm apa ak twalèt pase rès fanmi ou. Si ou bezwen sèvi ak yon zòn komen tankou kwizin nan oswa sal k ap viv, mete yon mask, rete 6 pye nan tout manm fanmi yo, epi dezenfekte nenpòt ki sifas ou manyen.

Si ou te nan kontak sere avèk yon moun ki teste pozitif pou COVID-19 - Lancaster Health Center ap rele epi pale avèk ou sou kijan ou santi ou ak sa ou ta dwe fè apre sa. Ou ka konte tou sou nou pou nou retounen epi tcheke sante ou pandan wap refè.

Ki kote pou ale pou swen

 

Fanmi ki santre sou Swen Matènite ak Sante Fanm yo

Lancaster Health Center's Fanmi ki santre sou Swen Matènite ak Sèvis Sante Fanm se dirijan pa ekip pwogresis e ki gen eksperyans nou an founisè. Ekip swen nou yo bay yon seri plen nan swen sante, edikasyon, ak konsèy pandan laj yo anpil ak premye etap nan lavi yon fanm, ak nan tout kwasans lan nan fanmi yo.

Konpòtman Sante

Sant Sante Lancaster entegre kò, lespri, ak kè lè li bay sèvis sante konpòtmantal nan Ekip Swen ou an.

Nou bay Evalyasyon Sikyatrik Dyagnostik ak Sèvis Jesyon Medikaman pou pasyan ki gen yon Founisè Swen Prensipal ak Ekip Swen isit la nan Lancaster Health Center. Pwofesyonèl enfimyè Sikyatrik nou an travay an kolaborasyon avèk Ekip Swen ou, ki gen ladan Founisè Swen Prensipal ou ak konsiltan Sante Konpòtman.

Anplis de sa, ekip konsiltan Sante Konpòtman nou an bay entèvansyon kout ak konsèy kout tèm pou depresyon, enkyetid, ak lòt kondisyon sante konpòtman.

Referans ki disponib pou sèvis konsèy ki pi konplè ak alontèm nan kominote a.

Sante Refijye yo

Sant Sante Lancaster bay egzamen medikal, vaksen, ak swen swivi refijye ki fèk rive, azil, ak imigran nan yon anviwònman kiltirèl kap itilize sèvis entèprèt. Nou ofri yon apwòch enklizif pou bay sèvis swen sante ki reflete kilti yo, valè yo, ak bezwen moun ki sèvi nou yo.

Sibstans Itilizasyon Tretman

An kolaborasyon avèk Pwojè RAS, nou bay opsyon tretman medikaman ki ede pou pasyan ki gen depandans opioid / nakotik. Opsyon tretman yo enkli Suboxone, Subutex, ak Vivitrol.

Edikasyon Pasyan

Sant Sante Lancaster patnè ak Pwogram Enfimyè pou Kolèj Kominotè Zòn Harrisburg nan sit New Holland Avenue nou an pou ofri edikasyon pasyan gratis sou plizyè sijè / kondisyon sante. Etidyan enfimye yo patnè avèk pasyan yo pou devlope abitid sante pou satisfè objektif sante chak moun.

Sèk byennèt

-Aprè pa ofri ...

Sèk Byennèt ofri swen endividyèl, edikasyon an gwoup, ak sipò kanmarad bay pasyan ki gen yon dyagnostik menm jan an. Lancaster Health Center ofri klas gwoup pou paran lespwa, nouvo paran ak ti bebe yo, jesyon dyabèt, ak plis ankò!

Pou plis enfòmasyon oswa pou pran randevou pou yon sesyon Sèk Byennèt, tanpri kontakte Koòdonatè Sèk Byennèt nou an nan 299-6372 ext. 11210.

Fon koupon famasi ak itilizasyon 340B ekonomi

Lancaster Health Center sèvi ak ekonomi 340B pou amelyore swen pasyan an

Pwogram medikaman 340B se yon pwogram ki fèt pou ede founisè rezo sekirite yo, tankou Lancaster Health Center, detire resous federal de pli zan pli ra ak re-envesti nan swen pou pasyan yo. Lancaster Health Center sèvi ak ekonomi 340B asire pasyan ki pa ka peye medikaman yo ka toujou gen aksè nan medikaman yo nan Fon Oswa Famasi ou.