Peman pou Sèvis yo

metòd Peman

Pandan ke Lancaster Health Center chaje frè pou sèvis swen sante nou ofri yo, gen anpil metòd peman diferan ki kenbe sèvis nou yo abòdab a pasyan yo. Nou pran swen pasyan ki pa gen asirans, asirans komèsyal, Asistans Medikal * oswa Medicare. 

* Pasyan kalifye pou Asistans Medikal ak Asirans Marketplace si yo satisfè revni, resous, ak lòt kondisyon kalifikasyon. Pou èd k ap aplike pou Asistans Medikal, CHIP, oswa Asirans Marketplace, tanpri rele 717-299-6371 epi mande pou konekte ak nou an. Depatman Travay Sosyal.

Si ou pa fin sèten si asirans sante ou kouvri sèvis nou yo, tanpri rele 717-299-6371 epi mande pou ou konekte avèk Depatman Faktirasyon nou an.

Tarif Pwogram Tarif glisman

Nou Tarif Pwogram Tarif glisman ofri yon pousantaj rabè oswa frè nominal pou sèvis dantè medikal ak prevantif yo ofri nan sant nou yo ki baze sou revni nan kay la ak gwosè.

Lancaster Health Center sèvi ak ekonomi 340B pou amelyore swen pasyan an

Pwogram medikaman 340B se yon pwogram ki fèt pou ede founisè rezo sekirite yo, tankou Lancaster Health Center, detire resous federal de pli zan pli ra ak re-envesti nan swen pou pasyan yo. Lancaster Health Center sèvi ak ekonomi 340B asire pasyan ki pa ka peye medikaman yo ka toujou gen aksè nan medikaman yo nan Fon Oswa Famasi ou.

 

Ki sa ki Pwogram Rabè Frè Tarif la?

Pwogram Rabè Frè Tarif la disponib pou tout pasyan Lancaster Health Center (LHC) ki gen revni oswa ki anba 200% nan règleman federal sou povrete yo. Direktiv sa yo konsidere revni anyèl kay la ak gwosè kay la. Pwogram Rabè Frè Tarif la disponib pou tou de moun ki pa asire ak pasyan asirans yo. Nou aplike rabè a ale nan depans, franchiz, ko-asirans, ak preskripsyon nan nou an 340B patenarya avèk Medsin Shoppe Famasi ak CVS Famasi. Tout chaj ki rete yo dwe peye apre nou aplike rabè a.

Kijan pou mwen aplike pou Pwogram Rabè Frè yo?

Pasyan yo dwe pataje kantite moun lakay yo (ki gen ladan mari oswa madanm ak tout depandan) epi yo bay dokiman sou revni pou tout moun ki nan kay la. Yo ka aplike pou Pwogram Rabè Frè Tarif yo pandan enskripsyon nan nenpòt randevou (tanpri pote dokiman revni).

Ki sa ki konte kòm dokiman sou revni?

  • Federal 1040 Fòm (soti nan taks sou revni), si sa aplikab (ki soti nan ane pase) oswa
  • Yon mwa nan souch chèk aktyèl (paystubs yo dwe soti nan 3 dènye mwa yo) oswa
  • Chomaj chomaj (soti nan ane aktyèl la) oswa
  • Lèt nan men anplwayè sou antèt konpayi (soti nan ane aktyèl) oswa
  • Prim oswa lèt benefis. Egzanp: benefis SSI / SSDI (nan ane aktyèl la) oswa
  • Si ou pa gen youn nan pi wo a, yon lèt referans nan yon 501 (c) (3) òganizasyon. Egzanp: Legliz, United Way Organization, elatriye
  • Si ou pa kapab bay okenn nan dokiman sou revni sa yo, tanpri mande yon manm estaf Lancaster Health Center pou yo ede ou

Konbyen tan rabè frè glisman pase?


Pasyan yo dwe aplike chak ane pou Pwogram Rabè Frè yo.