Peman pou Sèvis yo

Peman pou Sèvis Swen Sante

Sant Sante Lancaster peye frè pou sèvis swen sante nou ofri yo. Gen anpil metòd peman ki asire sèvis yo abòdab. Nou pran swen pasyan ki pa gen asirans, asirans komèsyal, Asistans Medikal * oswa Medicare.

* Pasyan kalifye pou Asistans Medikal ak Asirans Marketplace si yo satisfè revni, resous, ak lòt kondisyon kalifikasyon. Pou asistans avèk enskripsyon nan Asistans Medikal, CHIP, oswa Asirans Marketplace, tanpri rele nou an Depatman Travay Sosyal nan 717-299-6371.

Si ou pa fin sèten si asirans ou kouvri sèvis nou yo, tanpri kontakte nou pou pale ak Depatman Faktirasyon nou yo nan 717-299-6371.

Tarif Pwogram Tarif glisman

»Lancaster Health Center sèvi ak ekonomi 340B

Ki sa ki Pwogram Rabè Frè Tarif la?

Pwogram Rabè Frè Tarif la disponib pou tout pasyan Lancaster Health Center (LHC) ki gen revni oswa ki anba 200% nan règleman federal sou povrete yo. Direktiv sa yo pran an kont revni anyèl kay ou ak gwosè nan kay la. Pwogram Rabè Frè sa a Tarif ki disponib pou pasyan asirans AK asirans. Nou aplike rabè a ale nan depans, franchiz, ko-asirans, ak preskripsyon nan nou an 340B patenarya avèk Medsin Shoppe Famasi ak CVS Famasi. Ou responsab pou tout chaj ki rete yo apre nou aplike rabè a.

Kijan pou mwen aplike pou Pwogram Rabè Frè yo?

Ou dwe pataje kantite moun lakay ou (ki gen ladan ou, mari oswa madanm ou, ak tout depandan) epi yo bay dokiman sou revni pou tout moun ki nan kay la. Ou ka aplike pou Pwogram Rabè Frè Tarif la pandan enskripsyon nan nenpòt randevou. Tanpri pote dokiman revni nan pwochen randevou ou epi di anplwaye enskripsyon ke ou ta renmen aplike pou Pwogram Rabè Frè yo.

Ki sa ki konte kòm dokiman sou revni?

  • Federal 1040 Fòm (ki soti nan retounen taks sou revni ou), si sa aplikab (ki soti nan ane pase) oswa
  • Yon mwa nan souch chèk aktyèl (paystubs yo dwe soti nan 3 dènye mwa yo) oswa
  • Chomaj chomaj (soti nan ane aktyèl la) oswa
  • Lèt nan men anplwayè sou antèt konpayi (soti nan ane aktyèl) oswa
  • Prim oswa lèt benefis. Egzanp: benefis SSI / SSDI (nan ane aktyèl la) oswa
  • Si ou pa gen youn nan pi wo a, yon lèt referans nan yon 501 (c) (3) òganizasyon. Egzanp: Legliz, United Way Organization, elatriye
  • Si ou pa kapab bay okenn nan dokiman revni sa yo, tanpri mande yon manm pèsonèl LHC pou yo ede ou

Konbyen tan rabè frè glisman pase?


Ou dwe aplike chak ane pou Pwogram Rabè Frè yo.