स्थानहरू

Medical Services Only
515 Hershey Avenue
Lancaster, PA 17603
Phone: 717-299-6371
Hours:
Get Directions
Medical and Dental Services
625 South Duke Street
Lancaster, PA 17602
Phone: 717-299-6371
Hours:
Get Directions
Medical Services Only
802 New Holland Avenue, Suite 200
Lancaster, PA 17602
Phone: 717-299-6371
Hours:
Get Directions
Administrative Headquarters | Medical Services Only
304 North Water Street
Lancaster, PA 17603
Phone: 717-299-6371
Hours:
Get Directions
School-Based Health Center
605 West Walnut Street
Lancaster, PA 17603
Phone: 717-299-6371
Hours:
Get Directions

 

»सम्पूर्ण मिडिया-सम्बन्धी प्रश्नहरूको लागि, communications@lanchc.org मा सम्पर्क गर्नुहोस्।
»सम्पूर्ण बिरामी सरोकारहरूको लागि, quality@lanchc.org मा सम्पर्क गर्नुहोस्।