सेवाहरूको भुक्तानी

स्वास्थ्य सेवाहरूको भुक्तानी

Lancaster Health Center ले हामीले उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य स्याहार सेवाहरूका लागि शुल्कहरू लगाउँछ। सेवाहरू वहनीय छन् भनी निश्चित गर्ने धेरै भुक्तान गर्ने विधिहरू छन्। हामीले बीमा, व्यावसायिक बीमा, चिकित्सा सहायता/Medicaid वा Medicare नभएका बिरामीहरूको स्याहार गर्छौं।*

*बिरामीहरूले आम्दानी, स्रोत र अन्य योग्यता आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहुन्छ भने बिरामीहरू चिकित्सा सहायता र बजारस्थान बीमाको लागि योग्य हुनुहुन्छ। चिकित्सा सहायता, CHIP, वा बजारस्थान बीमा, गर्न सहायताका लागि, कृपया हाम्रो सामाजिक कार्य विभाग 717-299-6371 मा सम्पर्क गर्नुहोस्।

तपाईंको बीमाले हाम्रा सेवाहरूलाई समेट्छ भनी तपाईं सुनिश्चित हुनुहुँदैन भने, कृपया हाम्रो बिलिङ विभागसँग कुरा गर्न हामीलाई 717-299-6371 मा सम्पर्क गर्नुहोस्।

स्लाइडिङ शुल्क कार्यक्रम

What is the Sliding Fee Discount Program?

The Sliding Fee Discount Program is available to all Lancaster Health Center (LHC) patients with income at or below 200% of the federal poverty guidelines. These guidelines take into account your annual household income and household size. This Sliding Fee Discount Program is available for both uninsured AND insured patients. We apply the discount to visit costs, deductibles, and coinsurance. You are responsible for all remaining charges after we apply the discount.

How do I apply for the Sliding Fee Discount Program?

You must share your household size (including you, your spouse, and all dependents) and provide documentation of income for all household members. You can apply for the Sliding Fee Discount Program during registration at any appointment. Please bring income documentation to your next appointment and tell registration staff that you would like to apply for the Sliding Fee Discount Program.

What counts as documentation of income?

  • Federal 1040 Form (from your income tax return), if applicable (from last year) or
  • One month of current pay stubs (paystubs must be from within the last 3 months) or
  • Unemployment stub (from current year) or
  • Letter from employer on company letterhead (from current year) or
  • Award or benefit letter. Example: SSI/SSDI benefits (from current year) or
  • If you have none of the above, a letter of reference from a 501(c)(3) organization. Example: Church, United Way Organization, etc. (from current year)
  • If you are unable to provide any of these forms of income documentation, please ask a LHC staff member for help

How long does the Sliding Fee Discount last?

You must reapply every year for the Sliding Fee Discount Program.