सेवाहरूको भुक्तानी

स्वास्थ्य सेवाहरूको भुक्तानी

Lancaster Health Center ले हामीले उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य स्याहार सेवाहरूका लागि शुल्कहरू लगाउँछ। सेवाहरू वहनीय छन् भनी निश्चित गर्ने धेरै भुक्तान गर्ने विधिहरू छन्। हामीले बीमा, व्यावसायिक बीमा, चिकित्सा सहायता/Medicaid वा Medicare नभएका बिरामीहरूको स्याहार गर्छौं।*

*बिरामीहरूले आम्दानी, स्रोत र अन्य योग्यता आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहुन्छ भने बिरामीहरू चिकित्सा सहायता र बजारस्थान बीमाको लागि योग्य हुनुहुन्छ। बजारस्थान बीमा, Medicaid र CHIP मा नामांकन गर्न सहायताको लागि,  कृपया हाम्रो आउटरिच तथा नामांकन विभाग (Outreach and Enrollment department) लाई 717-299-6371 मा सम्पर्क गर्नुहोस्।

Lancaster Health Center एक सहभागी प्रदायक हो यो सबैसँग:

 • Medicare
 • Amerihealth VIP
 • Advantra
 • Freedom Blue
 • Bravo
 • Geisinger Health
 • Gateway Medicare Assured
 • Cigna HealthSpring (पहिले Bravo)
 • Medicaid
 • Amerihealth Caritas of PA
 • Gateway Health Plan
 • UPMC for You
 • United Healthcare Community Plan for Families
 • Aetna Better Health
 • Highmark
 • Capital Blue Cross
 • Health America/Health Assurance
 • TRICARE & United Concordia

तपाईंको बीमाले हाम्रा सेवाहरूलाई समेट्छ भनी तपाईं सुनिश्चित हुनुहुँदैन भने, कृपया हाम्रो बिलिङ विभागसँग कुरा गर्न हामीलाई 717-299-6371 मा सम्पर्क गर्नुहोस्।

स्लाइडिङ शुल्क कार्यक्रम

Lancaster Health Center ले कसैको भुक्तानी गर्ने क्षमतालाई ख्याल नगरी, सबैलाई स्वास्थ्य स्याहार उपलब्ध गराउँछ। हाम्रो स्लाइडिङ शुल्क कार्यक्रम (Sliding Fee Program)ले घरायसी आम्दानी र साइजको आधारमा हाम्रा सुविधाहरूमा प्रस्ताव गरिएका चिकित्सा, निवारक दन्त चिकित्सा तथा अन्य स्वास्थ्य स्याहार सेवाहरूमा छूट दरको प्रस्ताव गर्छ यो कार्यक्रमको लागि योग्य हुन, तपाईंले हाम्रा बिरामी लाभका समन्वयकहरू मध्ये एकलाई भेट्नको लागि 717-299-6371 फोन गर्नुपर्छ।

कृपया निम्न कुरा ल्याउनुहोस्:

 • पहिचानको प्रमाण: फोटो आईडी जस्तै चालकको इजाजत पत्र, राज्य आईडी वा सबै वयस्का लागि पासपोर्ट स्लाइडिंग शुल्क डिस्काउंट प्रोग्राम अनुप्रयोगमा समावेश गरिएको छ।
 • पहिचानको प्रमाण: फोटो रिटर्नमा समावेश गरिएका सबै बालबालिकाका लागि फोटो आईडी वा मेडिकल बीमा कार्ड
 • स्लाइडिंग शुल्क डिस्काउंट प्रोग्राम अनुप्रयोगमा समावेश भएकाहरूको आयको प्रमाण
 • ठेगानाको प्रमाणीकरणको लागि उपयोगिता बिल (UGI, PPL वा केबुल)
 • 1040 फाराम (बीमा कर फिर्ता)
 • 2-4 वटा एकदमै हालको भुक्तान अधकट्टीहरू (पाक्षिक रूपमा भुक्तानी गरिएको छ भने 2 अधकट्टीहरू, साप्ताहिक रूपमा भुक्तानी गरिएको छ भने 4 अधकट्टीहरू)
 • कम्पनीको ठेगाना तथा फोन नम्बरसहित रोजगारदाताको पत्र/रेकर्ड
 • बेरोजगारी लाभहरूको प्रमाण
 • SSI/SSD लाभहरूबाट निर्णय पत्र
 • सार्वजनिक कल्याण विभागबाट अस्वीकृतिको पत्र
 • चर्च, युनाइटेड वे संस्था (United Way Organization) आदि जस्ता अर्को गैर-फाइदा संस्थाबाट [501c (3)] सहायताको प्रमाण।